Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ)

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-нататък за краткост „ОРЗД“) и ЗЗЛД от 01.01.2002.

 

Данни за администратора

Фирма: Петък петнадесет ЕООД

Адрес: ул. Славянска 4, гр. Бургас 8000, България

ЕИК:  206782752

Представлявано от: Павлин Костандиев - управител

Лице за контакт: Павлин Костандиев

Електронна поща: p.kostandiev@fri15.bg

Телефон за контакт: +359 889 805 345

(наричано по-нататък „Администратор“)


Субект на данните

Субект на данните е всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват от Администратора. Администраторът е българско търговско дружество със седалище в България и осъществява дейността си в съответствие с българското законодателство. Администраторът има право да обработва лични данни само при посочените по-долу условия.

1. При използване на услуги за покупка чрез електронния магазин на Администратора, страните са се договорили, че ако купувачът (наричан по-нататък „субекта на данните“) е физическо лице, той ще съобщи на продавача своето име и фамилия, ЕГН, телефонен номер, електронна поща, адрес на доставка. Субектът на данните предоставя лични данни доброволно и свободно на Администратора, за да може последният да изпълни задълженията си, произтичащи от договора за покупко-продажба и други разменени помежду им съобщения. Ако данните не бъдат предоставени, Администраторът в качеството си на продавач не може да изпълни надлежно договора със субекта на данните и съответно не е възможно изобщо да се сключи договор със субекта на данните като купувач. Тези лични данни се обработват с цел издаване на данъчен документ, осъществяване на преддоговорните отношения, идентифициране на субекта на данните, потвърждаване на поръчката по телефон или електронна поща, доставка на стоки и регистрация в интернет магазина www.Fri15.bg. Субектът на данните заявява, че доброволно е предоставил всички посочени данни и че тези данни са верни. Субектът на данните заявява, че е запознат с последиците от умишленото посочване на невярна информация и по-специално, че може да бъде подведен под наказателна отговорност за такова поведение. Всички права на субекта на данните са изложени в Общите условия на Администратора, раздел 8 – Права на субекта на данните. Правното основание за обработването на личните данни е изпълнението на договор за Покупко-продажба.

 

2. Администраторът ще обработва личните данни на субекта на данните за целите на програми за отстъпки, абониране за бюлетин – което се смята, че представлява директен маркетинг, както и проучване на потребителското мнение, само след изрично и доброволно предоставено съгласие от субекта на данните в съответствие с ЗЗЛД и член 6 от ОРЗД. Лицето изразява съгласието или несъгласието си за обработването на неговите лични данни чрез отмятане на съответното поле при подаването на поръчка за стоките чрез интернет магазина www.Fri15.bg, когато се регистрира на www.Fri15.bg или по друг подходящ начин. Ако лицето не отметне полето, обозначаваща съгласие, Администраторът няма право да обработва неговите лични данни за маркерингови цели и за проучване на мнения. По всяко време след предоставянето на съгласие за обработване на личните му данни за маркетингови цели и за проучвания на потребителско мнение, субектът на данните има правото да оттегли това съгласие, а Администраторът следва незабавно да осигури прекратяване на обработването на съответните лични данни за тези цели и изтриването им от базите, използвани за маркетинг и проучване на потребителско мнение, съобразно с правото на субекта на данните да бъде забравен. Правното основание за обработването на лични данни е изразяването на съгласие.

 

3. С изпращането на поръчка до Администратора в качеството му на продавач, субектът на данните заявява официално, че в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД дава съгласието си Администраторът да обработва и съхранява неговите лични данни и по-специално данните, които са споменати в т. 1 по-горе и са необходими за дейността на Администратора в качеството му на продавач на стоки и да ги обработва в информационната система за „продажба“ към субекта на данните в качеството му на клиент. Също така субектът на данните заявява, че е запознат с правата си и че при сключване на договор за покупко-продажба правното основание за обработването на лични данни е изпълнението на договора и на произтичащите от него права и задължения. Прехвърлянето на лични данни между държавите – членки на Европейския съюз, е напълно гарантирано без никакви ограничения. Администраторът заявява, че лични данни няма да бъдат прехвърляни към трети държави без изискуемата им защита. Личните данни във връзка с продажби се обработват от Администратора с цел регистриране на сключените договори за покупко-продажба между продавач и купувач, осчетоводяване на издадените фактури и други документи, транспортиране на закупените стоки, както и с цел маркетинг и проучване на потребителското мнение, при условие субектът на данните да е дал съгласието си за съответната цел. Администраторът има право да предоставя личните данни, обработвани със съгласието на субекта на данните за горните цели, с оглед повишаване качеството на предоставяните стоки и услуги и удовлетвореността на клиентите. Администраторът се задължава да борави с личните данни на субекта на данните в съответствие с приложимите нормативни актове на Р. България и по-специално ЗЗЛД и ОРЗД. При възникване на правен спор относно защитата на данните, субектът на данните дава съгласието си спорът да се реши от българските съдилища в съответствие със законодателството на Р. България. Администраторът обработва личните данни на субекта на данните в продължение на само толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на задълженията му, произтичащи от договора за покупко-продажба и от действащото законодателство, като спазва принципа на минимално задържане на данните, съобразно с легитимните интереси на Администратора съгласно неговите Общи търговски условия.

 

4. Субектът на данните може по всяко време в писмен вид да оттегли съгласието си за обработване на личните му данни. Действието на съгласието се прекратява без неоснователно забавяне от момента, в който Администраторът получи съобщението за оттегляне на съгласието на субекта на данните, след което съответните данни се изтриват. Администраторът няма право да разкрива личните данни на трети лица, освен ако това е необходимо за изпълнение на задължения, произтичащи от договора за покупко-продажба. Субектът на данните потвърждава, че с оглед изпълнение на договора за покупко-продажба, Администраторът може да предоставя личните данни на субектите на данни за допълнително обработване на други лица в качеството им на посредници, при условие те да изпълняват задълженията си към Администратора, произтичащи от ЗЗЛД и ОРЗД, и Администраторът да е съобразил избора си на посредник с неговия професионален, технически, организационен и трудов капацитет и със способността му да осигури защитата на обработваните лични данни и на правата на субектите на данни.

 

5. Субектът на данните има правото и възможността по електронен път да актуализира и изисква коригиране на своите лични данни направо на уебсайта на интернет магазина на Администратора чрез влизане в „Моят акаунт“ в потребителското меню.

 

6. Администраторът заявява, че в съответствие със ЗЗЛД и ОРЗД той обработва личните данни на субектите на данни добросъвестно и съобразно с добрите практики.